Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku, (w załączeniu), Grupy Akcjonariuszy złożonego w trybie art. 400 §1, oraz art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (zmieniony) porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
– sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
– sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku,
– skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
– sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
– Jerzemu Busłowskiemu,
– Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
– Mikołaj Aleksiejuk,
– Mirosław Lautsch,
– Andrzej Karaszewski,
– Piotr Krukowski,
– Radosław Włostowski
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,
15. Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 21,22,26):

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 30.06.2023 po zmianie.pdf
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023 po zmianie.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content