I. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zA rok obrotowy 2015, sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Bożenie Matoszko, Marcinowi Andrzejowi Proskień absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2015 do 24.09.2015,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,

12. Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4,

13. Zamknięcie obrad.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content