Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15- 257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: – sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, – sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku, – skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, – sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu: – Jerzemu Busłowskiemu, – Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej: – Łukaszowi Kozakowi, – Arkadiuszowi Popławskiemu, – Pawłowi Golińskiemu, – Ewie Redźko, – Radosławowi Włostowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,

11. Zamknięcie obrad.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content