I. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6.Przyjęcie porządku obrad,

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok,

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółkiabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,

10.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

Proponowane zmiany w statucie spółki:

W miejsce treści istniejącej:

§ 10.

1.Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.

2.Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.

3.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów zawyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.

4.Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wprowadza się nową treść:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa sięz jednego do czterech członków:

a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,

b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.

2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okreswspólnej kadencji.

5. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W miejsce treści istniejącej:

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie lub

b) dwaj Członkowie Zarządu lub

c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Wprowadza się nową treść:

§ 12

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dok umentów uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,

b) Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.

12.Zamknięcie obrad.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content