Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, NIP 542-00-13-354, wysokość kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 PLN – wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
− sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
− sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2023 roku,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2023,
− sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Jerzemu Busłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023r. – 29.06.2023r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023r. – 30.06.2023r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Lotko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.08.2023r. – 31.12.2023r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.07.2023r. – 31.12.2023r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
− Mikołaj Aleksiejuk,
− Mirosław Lautsch,
− Andrzej Karaszewski,
− Piotr Krukowski,
− Radosław Włostowski
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2023r. – 30.06.2023r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
− Andrzej Karaszewski,
− Mikołaj Aleksiejuk,
− Kamil Mateusz Łącki,
− Marcin Andrzej Proskień,
− Jerzy Busłowski,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.07.2023r.r – 31.12.2023.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki Automatyka-PomiarySterowanie S.A.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content