Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul.
Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  • sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
  • sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku,
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
  • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej
12. Wybory Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad
Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content