Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok,

9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

10. Wybory Rady Nadzorczej –podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady nadzorczej II kadencji.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników spółki.

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia corocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.

15.Wolne wnioski,

16.Zamknięcie obrad.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content