Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego 522.474,70 PLN  wpłacony w całości, NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 • Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.
Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content