Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z

działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zbyciu prawa własności do lokalu nr 1 połoŜonego w

Białymstoku ul. Modlińska 1.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

12.Wolne wnioski,

13.Zamknięcie obrad.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content