I. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z

działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,

10. Wybory Członków Rady Nadzorczej –podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków

Rady nadzorczej III kadencji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży udziału w wysokości 272/10000 w

nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numerem 724/2 o powierzchni 0,3240

ha położonej w Białymstoku przy ulicy Modlińskiej 1, dla której Sąd Rejonowy IX

Wydział Ksiąg Wieczysty w Białymstoku prowadzi KW BI1B/00032502/0 wraz z prawem

użytkowania lokali położonych na parterze budynku, oznaczonych w dokumentacji

technicznej numerami 10, 11, 12 o łącznej powierzchni 34,7 m, a także do korzystania z

piwnic oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 05 oraz 013 „A”

13. Zamknięcie obrad.

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content