Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2021r. o godzinie 13.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 • jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 • jednostkowego sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2020 roku,
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020,
 • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2020 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 • Jerzemu Busłowskiemu,
 • Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 • Mikołajowi Aleksiejukowi,
 • Mirosławowi Lautsch,
 • Andrzejowi Karaszewskiemu,
 • Piotrowi Krukowskiemu,
 • Radosławowi Włostowskiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content