OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6.Przyjęcie porządku obrad,

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: – sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,  – sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku,  – skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,  – sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku,

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok,

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu: – Jerzemu Busłowskiemu,  – Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej: – Łukaszowi Kozakowi, – Arkadiuszowi Popławskiemu, – Pawłowi Golińskiemu, – Ewie Redźko, – Radosławowi Włostowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,

11.Zamknięcie obrad.

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content