Zarząd Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na podstawie art.399 par.1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zgromadzenie) na dzień 03 czerwca 2009 roku.

Obrady Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15:00 w siedzibie firmy w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.02.2008 – 31.12.2008,
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.02.2008 – 31.12.2008,
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze wraz z podatkiem odroczonym dotyczących lat ubiegłych,
 • Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.02.2008- 31.12.2008,
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2009 roku do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95 F i nieodebranie go przed zakończeniem zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób.

Wszystkie osoby powinny legitymować się dowodem tożsamości

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content