Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (rozszerzony) porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

 • sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 • sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,
 • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:

 • Jerzemu Busłowskiemu,
 • Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

 • Łukaszowi Kozakowi,
 • Arkadiuszowi Popławskiemu,
 • Markowi Karolczakowi,
 • Pawłowi Romuszewskiemu,
 • Radosławowi Włostowskiemu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.
Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:
Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też, głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie, równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.
Propozycja zmiany statutu polega na:
1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „uprzywilejowanych”.
2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4.
3. W § 28 wykreśla się słowa: „natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.
Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad,
Propozycja zmiany statutu polega na:
1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :
„8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.”
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 24,25):
– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf
– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf
Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
ZAŁĄCZNIKI:

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content