KOREKTA OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWZA

 

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F na mocy uchwały Zarządu nr 6/12/05/2011 wprowadza korektę ogłoszenia o zwołaniu ZWZA w części propozycji zmian w statucie spółki:

W miejsce treści zamieszczonej w ogłoszeniu:

„Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 i 2 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1 Akcje serii A:

– 2 567 657 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,

– 2 517 343 (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela,

1.2 Akcje serii B – 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,

1.3 Akcje serii C – 147 310 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).”

Wprowadza się treść skorygowaną w brzmieniu:

„Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 i 2 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1 Akcje serii A:

– 3 399 412 (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych,

– 1 685 588 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela,

1.2 Akcje serii B – 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,

1.3 Akcje serii C – 147 310 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).”

W załączeniu skorygowane dokumenty związane z powyższym.

Załączniki:
Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content