ZMIANA KAPITAŁU i STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. informuje, że w dniu 02.08.2010 otrzymał informację, że w dniu 30.07.2010 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował dokonane w dniu 25.05.2010 przez ZWZA spółki zmiany:

  • statutu spółki,
  • zmianę kapitału spółki związaną z subskrypcją prywatną drugiej transzy akcji serii C.

Subskrypcja prywatna drugiej transzy akcji serii C , która rozpoczęła się w dniu 29.03.2010 związana była z wdrażanym przez Spółkę programem motywacyjnym, w ramach którego do 250 000 sztuk akcji zostanie przydzielonych w trzech transzach pracownikom szczególnie przyczyniającym się do rozwoju Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, cena emisyjna akcji serii C przydzielanych w każdej transzy będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd Spółki i będzie kształtować się w przedziale od 50% do 70% wartości kursu akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu z dnia zatwierdzenia danej liczby subskrybentów przez Radę Nadzorczą. Uwzględniając cenę rynkową notowanych na alternatywnym rynku NewConnect GPW akcji serii B i pierwszej transzy akcji serii C z dnia 19 lutego 2010 r., która wyniosła 7,46 zł (słownie: siedem złotych, czterdzieści sześć groszy) za akcję, cena emisyjna, zaproponowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, drugiej transzy akcji serii C wyniosła 3,80 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy) za akcję.

Oferta nabycia akcji została skierowana do 63 pracowników Spółki,
spośród których 20 tę ofertę przyjęło obejmując w ramach subskrypcji prywatnej drugiej transzy akcji serii C: 72 092 ( siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje.
Koszty emisji, w związku ze skierowaniem oferty wyłącznie do pracowników Spółki, do dnia ogłoszenia niniejszego raportu wyniosły 632,00 zł i zostały rozliczone w księgach rachunkowych oraz ujęte w sprawozdaniu finansowym emitenta zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Akcje serii C druga transza, oraz 513 akcji zwykłych na okaziciela serii A będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Po dokonanej rejestracji wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 529683,90 złotych i dzieli się na:
Akcje serii A:
– 5 084 487 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,
– 513 (słownie: pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela,
– Akcje serii B – 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,
– Akcje serii C:
– 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji serii C
pierwsza transza zwykłych na okaziciela,
– 72 092 ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii C druga transza zwykłych na okaziciela.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5, oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r., Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content