Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2019r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARYSTEROWANIE S.A.
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F i przedstawia następujący (rozszerzony o punkt 7 i 10) porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Proponowane zmiany do Statutu APS S.A.
1. Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:
§ 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.
3. Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:
1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.
4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:
m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie”
6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;”
7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:
*na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga transza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku
8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:
1. Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 9…16):
– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – ZWOŁANIE NWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf
– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf
– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf
Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Pokaż więcej
Akceptuje
Sklep APS Kalibracja APS
Kalibracja
Skip to content