Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

Firma APS S.A. zrealizowała budowę kompleksowej instalacji separacji i płukania piasku na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Inwestorem przedsięwzięcia były Wodociągi Białostockie Sp. z o.o..

thumb_separator1Firma APS S.A. występowała jako generalny wykonawca i lider powstałego na realizację zadania konsorcjum, w pełni wykonując założone cele inwestycyjne oraz jakościowe.

Wspólnie z APS S.A. konsorcjum zawiązała Firma REMEX Sp. z o.o. z Białegostoku, która wykonała prace branży budowlanej, sanitarnej i mechanicznej . Firma APS S.A., która oprócz zadań związanych z reprezentowaniem oraz sprawną koordynacją wszystkich firm zaangażowanych w budowę, odpowiadała również za dostawę urządzeń technologicznych, kompleksowe wykonanie systemu zasilania, oświetlenia, sterowania i nadzoru dla całej nowo wybudowanej instalacji wraz z uwzględnieniem dołączenia do istniejącego systemu sterowania oczyszczalni ścieków. Zgodnie z dokumentacją projektową, główna cześć technologii separacji piasku została oparta na urządzeniach firmy HUBER SE.

Kluczowym celem przedsięwzięcia była przebudowa i rozbudowa istniejącego punktu separacji piasku.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

 • budowę budynku z urządzeniami technologicznymi do separacji piasku,
 • wymianę pomp w pompowni wody technologicznej,
 • przebudowę kosza ssawnego, w kanale odpływowym,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej (trasy kablowe, kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne),
 • rozbiórkę istniejącego stanowiska do separacji piasku,
 • wykonanie systemu zasilania, oświetlenia oraz kompleksowego sterowania i nadzoru dla całej instalacji separacji piasku oraz przepompowni wody technologicznej.

Głównym założeniem optymalnej i zrównoważonej gospodarki piaskiem pozyskanym w procesie oczyszczania ścieków, pochodzących z kanalizacji komunalnej oraz kanalizacji deszczowej, jest odseparowanie od piasku substancji organicznych.

Potrzeba przeprowadzenia tej inwestycji wynikała z wielu istotnych czynników m.in. ekonomicznych oraz prawnych. 

Założona całoroczna praca instalacji wymagała zastosowania sprawdzonych rozwiązań i zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Jak wspomniano firma APS S.A. brała bezpośredni udział w realizacji przedsięwzięcia wykonując prace z branży elektrycznej oraz AKPiA. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano:

 • system zasilania wraz z uziomem, połączeniami wyrównawczymi, oraz instalacją odgromową budynku separacji piasku;
 • trasy kablowe w budynku separacji piasku oraz poza nim;
 • rozdzielnię główną budynku separacji piasku oraz związane z nią instalacje: oświetleniową, gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
 • szafę zasilająco-sterowniczą urządzeń technologicznych budynku separacji piasku oraz związane z nią instalacje: zasilające, sterownicze i pomiarowe;
 • układ detekcji/sygnalizacji gazów oraz zasilanie/sterowanie związanej z nim instalacji wentylacyjnej w budynku separacji piasku;
 • system wizyjny budynku separacji piasku;
 • nowe trasy kablowe w budynku pompowni wody technologicznej;
 • szafę zasilająco-sterowniczą urządzeń technologicznych pompowni wody technologicznej oraz związane z nią instalacje: zasilające, sterownicze i pomiarowe;
 • trasy światłowodowe dla komunikacji budynków: separacji piasku i pompowni wody technologicznej z istniejącym na oczyszczalni systemem sterowania i nadzoru.
 • kompleksowy system sterowania, regulacji, wizualizacji oraz nadzoru dla całej instalacji separacji piasku oraz zmodernizowanej pompowni wody technologicznej wraz z dołączeniem do istniejącego systemu wizualizacji i nadzoru ( WinCC ) pracą oczyszczalni ścieków.

Rozdzielnice zasilające związane z zasilaniem urządzeń technologicznych instalacji separacji piasku zostały oparte na rozdzielnicach typu SIKUS 1600 wyprodukowanych w APS S.A.

Główne napędy instalacji separacji piasku są zabezpieczone i sterowane przez zastosowanie modułowego systemu zarządzania pracą silników tj. systemu SIMOCODE firmy Siemens. Pozostałe urządzenia napędowe oraz pomiarowe są sterowane oraz skomunikowane z system sterowania i wizualizacji za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Profibus DP. W tym miejscu warto wspomnieć, iż protokół Profibus DP jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywany jako podstawowa magistrala do sterowania i komunikacji na całej białostockiej oczyszczalni ścieków.

Sterowanie oraz nadzór związany z pracą instalacji separacji piasku oraz pompowni wody technologicznej zrealizowano w oparciu o sterowniki firmy SIEMENS S7-300 z CPU 315-2DP. Na potrzeby lokalnej wizualizacji na elewacji szafy sterowniczej instalacji separacji piasku, oraz na elewacji szafy zasilająco-sterowniczej pompowni wody technologicznej zabudowano graficzne, dotykowe panele operatorskie.

Dbając o jak najlepszą jakość wykonanych prac po przeprowadzonym ruchu próbnym, a następnie po pierwszym miesiącu eksploatacji instalacji, wykonano badania piasku oczyszczonego według wytycznych wymienionych w obowiązującym rozporządzeniu (Dz.U. 2013 poz. 38). Wyniki badań potwierdziły zakładaną wysoką sprawność instalacji separacji piasku.

Wszystkie prace jak również całość inwestycji została przeprowadzona w założonym terminie.

 

WIĘCEJ CZYTAJ:

 

OS_BIAYSTOK

 

OS_B-STOK

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419