Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE


Firma APS S.A. ( Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.) opracowała projekt, a następnie zrealizowała układ pomiarowy jakości i ilości ścieków odprowadzanych z Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. do kanalizacji miejskiej miasta Białegostoku.

Polmos BiałystokWytyczne odnośnie wymagań stawianych systemowi określiły ”Wodociągi Białostockie”.

W celu optymalizacji kosztów inwestycji i eksploatacji dobrano aparaturę pomiarową i rejestrującą, która jednocześnie spełnia wymagania techniczne i metrologiczne postawione przez odbiorcę ścieków.

Czujniki pomiarowe zostały zabudowane bezpośrednio na kolektorze tłocznym za pompami ścieków, natomiast przetworniki pomiarowe wyposażone w wyświetlacze wartości pomiarowych wraz z komputerem do zbierania danych w szafie pomiarowej w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi.

W skład układu pomiarowego wchodzą n/w pomiary i urządzenia:

 • Pomiar ilości ścieków, zrealizowany w oparciu o legalizowany przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 typ.MPP-04 Afirmy ENKO w wykonaniu specjalnym o dokładności pomiarowej 0,25% dla prędkości przepływu 0,5...10m/s. Przetwornik przepływu zabudowany w szafie pomiarowej. Dane pomiarowe z przepływomierza przekazywane są do systemu komputerowego poprzez port RS 485 z protokołem
  Modbus RTU.
 • Pomiar pH firmy E+H w oparciu o kombinowaną elektrodęPH z diafragmą PTFE odporną na zabrudzenia oraz zintegrowany czujnik Pt100 do pomiaru temperatury zabudowaną bezpośrednio na rurociągu w armaturze przepływowej dedykowanej specjalnie dla tego typu elektrod. Elektroda połączona jest specjalnym kablem fabrycznym z przetwornikiem pomiarowym. Przetwornik wraz z wyświetlaczem zamontowany został w szafie pomiarowej. Sygnał wartości pH i temperatury z przetwornika doprowadzany jest do komputera w standardzie 4-20mA.
 • Pomiar przewodności ścieków firmy E+H w oparciu o dwuelektrodową celę konduktometryczną zabudowaną bezpośrednio na rurociągu. Cela konduktometryczna połączona jest specjalnym kablem fabrycznym z przetwornikiem pomiarowym. Przetwornik wraz z wyświetlaczem zamontowany został w szafie pomiarowej. Sygnał wartości przewodności z przetwornika doprowadzany jest do komputera w
  standardzie 4-20mA.
 • Stacja poboru próbek ISCO 6700 zapewnia pobór próbki ścieków w przypadkuwystąpienia przekroczenia parametrów granicznych pH i przewodności ustawionych w komputerze. Połączona jest wężem do zasysania próbki ze specjalnie dedykowanymdo rurociągów ciśnieniowych układem poboru do rurociągów ciśnieniowych. Wyposażenie stacji stanowią 24 naczynia polipropylenowe o pojemności 1000ml każde napełniane w kolejności i ilości zgodniez wartościami wpisanymi w program sterownika stacji.
 • Rejestrator danych w oparciu o komputerfirmy Beckhoff z kanałami wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. Komputer pracuje w oparciu o system operacyjny
  Windows CE. Do komputera podłączone są następujące parametry:
 1. pomiar pH ścieków
 2. pomiar temperatury ścieków
 3. pomiar przewodności ścieków
 4. wartość przepływu chwilowego przepływu ścieków
 5. stany sumatorów dla przepływu dodatniego
 6. stany sumatorów dla przepływu ujemnego

Wartości wszystkich wymienionych wartości pomiarowych rejestrowane są w pamięci modułu. Rejestracja odbywa się co 5 minut. Zarejestrowane wartości zapisywane w plikach CSV, które można przeglądać w aplikacji Excel. Pliki są tworzone raz na dobę. Sposób kodowania daty w nazwie pliku jest następująca: POLMOS_yyyymmdd.CSV, gdzie:

 1. yyyy - oznacza rok
 2. mm - oznacza miesiąc
 3. dd - oznacza dzień

Przykładowo w pliku o nazwie POLMOS_20101004.CSV będą wartości zarejestrowane w dniu 4 października 2010 roku. Zapisane dane w plikach CSV są przedstawiane w postaci tabeli, która zawiera następujące kolumny:

 1. czas– kolumnie tej podany jest czas zarejestrowania próbki w formacie godzina:minuta

stan sumatora „+” – zarejestrowany stan sumatora dla przepływu dodatniego z dokładnością 0,1m3

stan sumatora „–” – zarejestrowany stan sumatora dla przepływu dodatniego z dokładnością 0,1m3

przepływ chwilowy – zarejestrowany przepływ chwilowy z dokładnością 0,1m3/h

 1. ph – zarejestrowany odczyn pH ścieków z dokładnością 0,1pH
 2. ec– zarejestrowana przewodność elektryczna ścieków z dokładnością do 0,1 mS

 

Moduł rejestratora pełni też funkcję detektora następujących wartości progowych:

- przekroczenie dopuszczalnej wartości pH

- przekroczenie dopuszczalnej wartości przewodności

- przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury

W wypadku wystąpienia przekroczenia wartości pH i przewodności z modułu komputera generowany jest sygnał do stacji poboru próbki w celu pobrania próbki.

 • System zdalnego przesyłania danych i układ automatycznego powiadamiania

Wszystkie dane zgromadzone na karcie CF(Compact Flasch) będącą dyskiem twardym komputera Beckhoff mogą być przesyłane za pomocą modemu GSM(Fastrack) przy wykorzystaniu układu transmisji danych. Ze względu na małą częstotliwość połączeń związanych z pobieraniem danych, komunikacja polega na tzw. połączeniach wdzwaniania. Za pomocą programu wykorzystującego komendy AT jest możliwe zestawienie połączenia dwóch komputerów co umożliwia eksplorację udostępnionych katalogów i pobrania plików z danymi.

Do powiadamiania o zaistnieniu sytuacji związanych z poborem próbki przez stację lub zaistnienia sytuacji awaryjnych zainstalowano moduł GSM (Satel). Moduł realizuje wysłanie komunikatu głosowego pod wskazane numery telefoniczne o pobraniu próbki przez stację. W wypadku wystąpienia awarii w układzie poboru próbki wysyłany jest komunikat
SMS (tekstowy) pod wskazany numer telefoniczny.

Polmos Białystok

Polmos Białystok

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419