Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

REALIZACJE

System komputerowy ciepłowni MPEC SA w Bielsku Podlaskim jest przykładem kompleksowego układu obejmującego układy zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń oraz automatyczną regulację procesów technologicznych.

 

100_0006APS S.A. zaprojektowała i wdrożyła system sterowania i nadzoru ciepłowni miejskiej w Bielsku Podlaskim. System objął całość układu technologicznego nowej ciepłowni, tj:

 • dwa kotły typu WRp12,
 • część ogólnokotłową (pompy: obiegowe, zmieszania gorącego, uzupełniające i stabilizujące oraz układ zmieszania zimnego,
 • układ odżużlania i odpopielania,
 • układ odgazowania termicznego wraz ze zbiornikiem wody zasilającej,
 • stację uzdatniania wody,
 • wewnętrzne wymienniki c.o. i c.w.u.,

W późniejszym okresie system rozszerzono o nadzór pracy 10 węzłów cieplnych grupowych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Transmisja danych do ciepłowni oraz do biura MPEC S.A. została oparta o wykonane w czasie budowy sieci cieplnej, łącza telekomunikacyjne.

W kolejnej realizacji aplikację rozszerzono o nowy kocioł typu WR4,8 wraz z jego urządzeniami odpopielania i odżużlania. Założono, że podstawowym sposobem pracy ciepłowni jest kontrola i sterowanie przez system komputerowy. Obsługa przy użyciu oprogramowania typu s.c.a.d.a. zainstalowanego na komputerach operatorskich kontroluje oraz steruje procesami technologicznymi ciepłowni.

Odbywać się to może w dwóch trybach pracy:

 • tryb automatyczny - operator systemu załączył poszczególne układy automatycznej regulacji, a jego zadanie ogranicza się do okresowej kontroli parametrów pracy oraz reagowania na zdarzenia alarmowe,
 • tryb "ręczny" zdalny - operator steruje poszczególnymi napędami z komputera operatorskiego.

System wyposażono również w układ sterowania redundantnego. Każdy węzeł technologiczny można przełączyć na tryb sterowania z lokalnej szafy pomiarowo - sterowniczej. Szafy te są wyposażone w cyfrowe mierniki podstawowych wielkości parametrów technologicznych oraz zestawy do sterowania poszczególnych napędów. W trybie tym system komputerowy nie bierze udziału w sterowaniu (nie ma automatyki) a jedynie, jeśli jest włączony, zbiera dane analogowe oraz binarne z obiektu.

W celu poprawienia ekonomiki pracy ciepłowni dla napędów z regulacją wydajności zastosowano przetwornice częstotliwości. Zamontowano aparaty serii ACS140, ACS300, ACS400 i ACS600 produkcji ABB.

Kolejna realizacja to zainstalowanie i uruchomienie rezerwowego zasilania w energię elektryczną kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej 11 w Bielsku Podlaskim.

Celem wykonanych prac było zapewnienie rezerwowego zasilania kotłowni i wyeliminowanie wpływu na pracujące urządzenia krótkotrwałych zaników napięcia trwających poniżej 1 s. Zakres prac obejmował:

 • opracowanie dokumentacji technicznej rezerwowego zasilania kotłowni,
 • udział w montażu agregatu prądotwórczego o mocy 125 kW,
 • modernizacja rozdzielni głównej w zakresie niezbędnym do współpracy z agregatem,
 • montaż SZR,
 • wydzielenie obwodów sterowniczych urządzeń technologicznych w celu zasilania napięciem gwarantowanym z UPS,
 • opracowanie i uzgodnienie instrukcji ruchowej współpracy agregatu z siecią energetyczną,
 • wprowadzenie zmian w oprogramowaniu systemu sterowania mających na celu zlikwidowanie wyłączeń napędów po krótkotrwałych zanikach napięcia.

Po wykonaniu prac przeprowadzono próby i testy potwierdzające osiągnięcie założonego celu.

STAŁA UMOWA SERWISOWA: Od 2000 roku APS S.A. Stale prowadzi bieżącą konserwację urządzeń automatyki i systemów w Ciepłowni Miejskiej w Bielsku Podlaskim.

 

KOLEJNE REALIZACJE:

1. Rozbudowa systemu AKPiA oraz sterowania i nadzoru kotłowni centralnej.

2. Wykonanie instalacji pyłomierza tryboelektrycznego oraz włączenie do systemu węzła Ogrodowa 103.

3. Modernizacja układu zmieszania zimnego w kotłowni Centralnej przy ul. Rejonowej 11 z zaworowego na pompowy.

4. Zmniejszenie ilości emisji tlenków azotu powstających w procesie spalania w kotle Wrp-12 nr 1 Kotłowni Centralnej MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim poprzez wykonanie instalacji nawrotu spalin zza wentylatora wyciągu spalin do stref podmuchowych powietrza pierwotnego.

5. Uruchomienie komunikacji telemetrycznej z licznikami  ciepła w węzłach cieplnych.

6. Serwis AKPiA i układów elektrycznych Ciepłowni

 

 

100_0004

100_0011

MPEC Bielsk Podlaski

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419