Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15- 257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego - 529 683,90 PLN - wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku, - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu: - Jerzemu Busłowskiemu, - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej: - Łukaszowi Kozakowi, - Arkadiuszowi Popławskiemu, - Pawłowi Golińskiemu, - Ewie Redźko, - Radosławowi Włostowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,

11. Zamknięcie obrad.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419