Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

typ raportu Raport bieżący
numer 13/2009
data dodania 2009-06-24 10:49:03
spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA


PIERWSZY DZIEŃ NOTOWANIA AKCJI SERII C


Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 279/2009 z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. o treści następującej:

§1

Na podstawie §7 ust.1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 29 czerwca 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 75.218 ( siedemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 czerwca 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenie ich kodem "PLPOMST00012";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APS" i oznaczeniem " APS".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:
Lidia Adamska,
Beata Jarosz,
Adam Maciejewski

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419