Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2020 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

27 134 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 208 

Zysk (strata) brutto

1 251 

Zysk (strata) netto

982 

Aktywa razem

20 346 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

8 162 

Zobowiązania długoterminowe

830 

Zobowiązania krótkoterminowe

5 357 

Kapitał własny

12 184 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,75 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         3,42 %

Zysk ze sprzedaży

 929

Przychody ze sprzedaży

27 076

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,87 %

Aktywa bieżące

15 396

Zobowiązania bieżące

5 357

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

40,11 %

Zobowiązania ogółem

8 162

Aktywa ogółem

20 346

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

4,83 %

Zysk netto

982

Aktywa ogółem

20 346ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419