Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2019 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

29 320 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 678 

Zysk (strata) brutto

2 736 

Zysk (strata) netto

2 020 

Aktywa razem

18 957 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 902 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

4 019 

Kapitał własny

13 055 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,35 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         13,34 %

Zysk ze sprzedaży

 3 911

Przychody ze sprzedaży

29 320

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       3,44 %

Aktywa bieżące

13 818

Zobowiązania bieżące

4 019

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

31,13 %

Zobowiązania ogółem

5 902

Aktywa ogółem

18 957

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

10,66 %

Zysk netto

2 020

Aktywa ogółem

18 957ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419