Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2018 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

24 264 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

575 

Zysk (strata) brutto

595 

Zysk (strata) netto

487 

Aktywa razem

16 443 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 143 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

2 639 

Kapitał własny

11 299 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,05 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         1,77 %

Zysk ze sprzedaży

 429

Przychody ze sprzedaży

24 264

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       4,12 %

Aktywa obrotowe

10 875

Zobowiązania bieżące

2 639

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

31 %

Zobowiązania ogółem

5 143

Aktywa ogółem

16 443

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2,96 %

Zysk netto

487

Aktywa ogółem

16 443ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419