Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2017 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

42 928 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

185 

Zysk (strata) brutto

113 

Zysk (strata) netto

61 

Aktywa razem

20 425 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

9 613 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

6 202 

Kapitał własny

10 812 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         1,0 %

Zysk ze sprzedaży

 414

Przychody ze sprzedaży

43 435

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,3 %

Aktywa bieżące

14 143

Zobowiązania krótkoterminowe

6 202

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

30 %

Zobowiązania ogółem

6 202

Aktywa ogółem

20 425

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

0,3 %

Zysk netto

61

Aktywa ogółem

20 425ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419