Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

III kwartał 2021 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

21 720 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1832 

Zysk (strata) brutto

1850 

Zysk (strata) netto

1507 

Aktywa razem

16 690 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 971 

Zobowiązania długoterminowe

373 

Zobowiązania krótkoterminowe

4 321 

Kapitał własny

9 719 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

 

 

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419