Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2016 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

24 073 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-24 

Zysk (strata) brutto

276 

Zysk (strata) netto

255 

Aktywa razem

21 741 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

10 990 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

7 831 

Kapitał własny

10 751 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         -1,3 %

Zysk ze sprzedaży

 -309

Przychody ze sprzedaży

24 342

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,0 %

Aktywa bieżące

15 299

Zobowiązania krótkoterminowe

7 831

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

36 %

Zobowiązania ogółem

7 831

Aktywa ogółem

21 741

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

1,2 %

Zysk netto

255

Aktywa ogółem

21 741ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419