Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2009 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

15 590 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 976 

Zysk (strata) brutto

2 373 

Zysk (strata) netto

1 947 

Aktywa razem

14 499 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 377 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

2 954 

Kapitał własny

10 122 

Kapitał zakładowy

522 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 224 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,24 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         12,4 %

Zysk netto

 1 947

Przychody ze sprzedaży

15 590

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       3,4 %

Aktywa bieżące

10 284

Zobowiązania bieżące

2 954

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

20,4 %

Zobowiązania ogółem

2 954

Aktywa ogółem

14 499

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

13,4 %

Zysk netto

1 947

Aktywa ogółem

14 499ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419