Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2011 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

19 400 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

849 

Zysk (strata) brutto

1 136 

Zysk (strata) netto

849 

Aktywa razem

17 166 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 137 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

4 891 

Kapitał własny

9 993 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,14 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         4,6 %

Zysk netto

 894

Przychody ze sprzedaży

19 400

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,6 %

Aktywa bieżące

12 554

Zobowiązania bieżące

4 891

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

28,5 %

Zobowiązania ogółem

4 891

Aktywa ogółem

17 166

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

5,2 %

Zysk netto

894

Aktywa ogółem

17 166ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419