Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2015 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

25 166 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

952 

Zysk (strata) brutto

1 088 

Zysk (strata) netto

856 

Aktywa razem

18 277 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 934 

Zobowiązania długoterminowe

10 

Zobowiązania krótkoterminowe

4 615 

Kapitał własny

11 343 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,16 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         3,4 %

Zysk netto

 856

Przychody ze sprzedaży

25 166

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,5 %

Aktywa bieżące

11 448

Zobowiązania bieżące

4 615

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

0,38 %

Zobowiązania ogółem

6 934

Aktywa ogółem

18 277

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

4,68 %

Zysk netto

856

Aktywa ogółem

18 277ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419