Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2014 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

28 204 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 659 

Zysk (strata) brutto

1 755 

Zysk (strata) netto

1 399 

Aktywa razem

17 096 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 549 

Zobowiązania długoterminowe

67 

Zobowiązania krótkoterminowe

3 060 

Kapitał własny

11 546 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,20 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         4,96 %

Zysk netto

 1 399

Przychody ze sprzedaży

28 204

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       3,96 %

Aktywa bieżące

12 143

Zobowiązania bieżące

3 060

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

18,29 %

Zobowiązania ogółem

3 127

Aktywa ogółem

17 096

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

8,18 %

Zysk netto

1 399

Aktywa ogółem

17 096ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419