Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2013 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

22 623 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 513 

Zysk (strata) brutto

1 692 

Zysk (strata) netto

1 326 

Aktywa razem

17 757 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 445 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

3 901 

Kapitał własny

11 312 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,22 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         5,9 %

Zysk netto

 1 326

Przychody ze sprzedaży

22 623

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       3,4 %

Aktywa bieżące

13 345

Zobowiązania bieżące

3 901

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

21,9 %

Zobowiązania ogółem

3 901

Aktywa ogółem

17 757

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

7,5 %

Zysk netto

1 326

Aktywa ogółem

17 757ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419