Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2012 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

21 525 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2027 

Zysk (strata) brutto

2283 

Zysk (strata) netto

1843 

Aktywa razem

17 523 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 478 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

3 625 

Kapitał własny

11 045 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,20 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         8,6 %

Zysk netto

 1 843

Przychody ze sprzedaży

21 525

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       3,5 %

Aktywa bieżące

12 632

Zobowiązania bieżące

3 625

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

20,69 %

Zobowiązania ogółem

3 625

Aktywa ogółem

17 523

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

10,5 %

Zysk netto

1 843

Aktywa ogółem

17 523ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419