Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

rok 2010 - wybrane dane finansowe

wg sprawozdania finansowego

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

18 399 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

300 

Zysk (strata) brutto

477 

Zysk (strata) netto

388 

Aktywa razem

17 578 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

8 112 

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

5 077 

Kapitał własny

9 466 

Kapitał zakładowy

529 

Liczba akcji (w tys. szt.)

5 296 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,06 

Podstawowe wskaźniki finansowe:

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

         2,1 %

Zysk netto

 388

Przychody ze sprzedaży

18 399

 

Wskaźnik płynności i bieżacej (current ratio)

Wskaźnik

       2,5 %

Aktywa bieżące

12 532

Zobowiązania bieżące

5 077

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

28,8 %

Zobowiązania ogółem

5 077

Aktywa ogółem

17 578

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2,2 %

Zysk netto

388

Aktywa ogółem

17 578ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419