Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego 522.474,70 PLN  wpłacony w całości, NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Powiązane pliki:

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419