Sklep internetowy - APS SA

SKLEP INTERNETOWY

DLA INWESTORÓW

Zarząd Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na podstawie art.399 par.1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zgromadzenie) na dzień 03 czerwca 2009 roku.

Obrady Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15:00 w siedzibie firmy w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.02.2008 - 31.12.2008,
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.02.2008 - 31.12.2008,
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze wraz z podatkiem odroczonym dotyczących lat ubiegłych,
 9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.02.2008- 31.12.2008,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zamknięcie obrad.


Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2009 roku do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95 F i nieodebranie go przed zakończeniem zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób.
Wszystkie osoby powinny legitymować się dowodem tożsamości.


Powiązane pliki:

ul. A. Mickiewicza 95F 15-257 Białystok
tel. +48 (85)74 83 400
fax: +48 (85) 74 83 419